WARUNKI GWARANCJI

1. Metabo Polska Spółka z o. o. udziela 12-miesięcznej gwarancji na sprawne działanie urządzenia eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi.

Jeśli zakupione przez Państwa urządzenie zostanie zarejestrowana w ciągu 4 tygodni jako maszyna XXL, Metabo udzieli rozszerzonej do 3 lat gwarancji (gwarancja XXL obejmuje elektronarzędzia Metabo i maszyny do obróbki drewna Elektra Beckum), liczonej od daty zakupu urządzenia.
Rejestracja może nastąpić w ciągu czterech tygodni od daty zakupu wyłącznie drogą internetową pod adresem:
www.metabo.com/xxl
i może zostać wykonana online samodzielnie przez nabywcę punkt handlowy.
Napywca otrzyma zwrotne potwierdzenie gwarancji XXL e-mailem, które należy od razu wydrukować.
Potwierdzenie jest zawsze generowane przez system.
Uznanie ważności prawa do rozszerzonej gwarancji nastąpi wyłącznie na podstawie dokumentu rejestracyjnego XXL, karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

2. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez klienta:
a) oryginalnej, czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej - karta gwarancyjna bez wszystkich wymaganych w niej zapisów (data sprzedaży, podpis sprzedawcy, pieczęć punktu sprzedaży, podpis odbiorcy) może zostać uznana za nieważną; w szczególnych przypadkach (np. brak adnotacji o dacie sprzedaży) gwarant może zobowiązać klienta do przedstawienia dowodu zakupu urządzenia,
b) reklamowanego wyrobu posiadającego oryginalną tabliczkę znamionową (urządzenie nie może być rozbierane lub zdekompletowane).


3. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce, w autoryzowanych punktach sprzedaży i ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko uszkodzenia wynikłe z powodu ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania.

4. Uznane naprawy gwarancyjne będą wykonane nieodpłatnie.
Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia brakujących nietypowych części lub gdy naprawa sprzętu wymaga ekspertyzy rzeczoznawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas trwania naprawy. Elektronarzędzie lub urządzenie do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć do najbliższego punktu handlowego ’’Metabo’’ lub bezpośrednio przesłać za pośrednictwem firmy przewozowej ’’Speedpol’’, ’’DHL’’ (Servisco) lub ’’Szybka paczka’’; do Centralnego Serwisu Metabo w Stargardzie Szczecińskim.

5. Gwarancja nie obejmuje:
uszkodzeń powstałych po okresie gwarancyjnym, napraw w przypadku, gdy nie przedstawiono oryginału karty gwarancyjnej, uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia, niewłaściwego składowania, zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z wpływu ciał obcych na uzwojenia silnika i zasilania, uszkodzeń wynikłych z częstych gwałtownych przeciążeń urządzenia, np. zacięcia elementów osprzętu w obrabianym materiale, uszkodzeń wynikłych ze stałego przeciążenia urządzenia (przegrzanie uzwojeń silnika), uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji, użytkowania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z przepisami lub też użycia niezgodnego z instrukcją obsługi osprzętu, uszkodzeń i niewłaściwej pracy spowodowanych nieodpowiednim napięciem, normalnego zużycia części podczas eksploatacji lub zużycia elementów o swojej skończonej trwałości, np. szczotek węglowych, osprzętu itp., napraw polegających na regulacji, roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, uszkodzeń powstałych wskutek napraw lub prób napraw podjętych przez osoby nieupawnione.

6. Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowanie.

Informacja dotycząca sprzedaży konsumenckiej. Kupujący powinien zażądać od sprzedawcy wydającego towar, na który udzielana jest gwarancja, sprawdzenia zgodności oznaczeń znajdujących się na tym towarze z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu umieszczonych na towarze zabezpieczeń.
Gwarantowi przysługuje prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczeń kupującego wynikających z udzielonej mu gwarancji.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.)